ARA
37 yazara ulaşıldı.
1
2
3
4

Abdülkerim el-Cîlî

Kutbuddin Abdülkerîm İbn İbrahim İbn Abdülkerîm el-Cîlanî veya Geylanî yahut da Cîlî’dir. Taberistan bölgesinde bulunan Cîl adlı bir köye nispet edilmektedir. Butrus ...

Tüm Detayları Görüntüle
5

Abdülkerim Kuşeyrî

Abdülkerim İbn Hevazin İbn Abdülmelik İbn Talha İbn Muhammed Ebü’l-Kasım el- Kuşeyrî en-Nişaburî 376 (miladi 986) yılının Rebiülevvel ayında doğdu. Kuşeyrî, Horasan’a gelen ve bu çevreleri yurt edinen Arap neslindendir. Dayısı ...

Tüm Detayları Görüntüle
6

Ahmed Neylî

Ahmed Neylî Efendi (1084/ 1673–1674) tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası İstanbul kadılarından fazîlet sahibi bir zât olan Mirzâzâde Mehmed Efendi’dir. Bu yüzden Ahmed Neylî Mirzâzâde ünvanıyla tanınmaktadır. ...

Tüm Detayları Görüntüle
Yazarın Bazı Kitapları
7
8

Cemaleddin Server Revnakoğlu

Cemaleddin Server Revnakoğlu’nun asıl soyadı Üstünbaşoğlu’dur. İbnü’l-Muhtar olarak bilinen eski bir İstanbul ailesine mensup olan Revnakoğlu, 27 Mart 1909’da İstanbul Rumelihisarı’nda dünyaya geldi.  Babası, zamanın Posta Telgraf İstanbul ...

Tüm Detayları Görüntüle
Yazarın Bazı Kitapları
9

Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî

Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî, el-Vâkıdî’nin öğrencisi ve kâtibi İbn Sa‘d’ın anlattığına göre H. 130 yılında, Mervân b. Muhammed’in hilafetinin son zamanlarında, Medine’de dünyaya ...

Tüm Detayları Görüntüle
Yazarın Bazı Kitapları
10

Ebû Abdurrahman es-Sülemî

Üstad Nuru’d-Dîn eş-Şerîbe (r.a.) Tabakâtu’s-Sûfiyye kitabında Ebû Abdurrahman es-Sülemî ’in güzel bir biyografisini sunmuştur. Fakat burada, yanında et-Tabakât nüshası bulunmayanlar için bir kolaylık ve ...

Tüm Detayları Görüntüle
Yazarın Bazı Kitapları
11

Ebu Muhammed Abdullah el-Hanbelî

Bu zat imam, fakih, zahid ve şeyhülislam unvanına sahip Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kûddame el-Makdisi el-Hanbelî'dir.   Müellif, Şaban ayının h. 541 yılında doğmuştur. Doğum yeri Filistin topraklarındaki Beytü'l-Makdis'e yakın ve ...

Tüm Detayları Görüntüle
Yazarın Bazı Kitapları
12

Ebü’l-Leys es-Semerkandî

Kaynaklarda geçen asıl adı Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim es-Semerkandî’dir. Bağdâdî tam adını “Ebu’l-Leys Nasr b. Muhammed b. İbrahim b. el-Hattâb” olarak vermiştir. Zehebî de neseb ...

Tüm Detayları Görüntüle
Yazarın Bazı Kitapları
13
14

el-Hakîm et-Tirmizî

el-Hakîm et-Tirmizî, İslam tarihinin gurur duyduğu İslamî şahsiyetlerin en büyüklerinden sayılır. İlmin parlak olduğu, uzun süre dünya medeniyetinde etkili olan marifet kaynaklarının açıldığı bir dönemde yaşamıştır. Hâlâ araştırmalar ve ...

Tüm Detayları Görüntüle
15
16

Fahreddîn-i Irâkî

Fahreddîn-i Irâkî’nin yaşam öyküsüne ilişkin bilgiler sunan biyografik ve bibliyografik eserlerin neredeyse tamamının ana kaynağı, onun ölümünden sonra dîvânına yazılan bir mukaddimedir. Bu mukaddimenin yazarı ve yaşadığı dönem ...

Tüm Detayları Görüntüle
Yazarın Bazı Kitapları
İlk Harf Yayınevi Logo

Copyright 2013 İlk Harf Yayınevi

Çelik Yayınevi Yazılım Birimi