Üstad Nuru’d-Dîn eş-Şerîbe (r.a.) Tabakâtu’s-Sûfiyye kitabında Ebû Abdurrahman es-Sülemî ’in güzel bir biyografisini sunmuştur. Fakat burada, yanında et-Tabakât nüshası bulunmayanlar için bir kolaylık ve hatırlatma kabilinden başka sözlere ihtiyaç vardır.

Ebû Abdurrahman Muhammed b. el-Hüseyin b. Muhammed b. Musa b. Halid b. Salim el-Ezdî.

Ebû Abdurrahman, es-Sülemî olarak bilinir. Bu, Süleym b. Mansûr b. İkrime b. Hasefe b. Kays Aylân’ın nisbesidir. Ona bu nispet annesinin dedesi (Ebû Amr İsmail b. Nuceyd es- Sülemî) tarafından gelmiştir. Dedesi döneminin büyük şeyhlerindendir. Hadis dinlemiş, onu rivayet ve isnad etmiştir. 366’da vefat etmiştir.

Ebû Abdurrahman es-Sülemî en-Neysâbûrî 325/936 yılının Cemaziyelahir ayının 10. gününde -Çarşamba- doğmuştur. Babası zahid , vera’ sahibi, devamlı mücahede eden ve muamelat ilmiyle ilgilenen bir şeyhtir.

Annesi, büyük şeyh Ebû Amr b. Nuceyd ’in kızıdır. Zehebî , Ebû Abdurrahman’ın şöyle dediğini nakleder: “Dedem Ebû Amr öldüğünde, değeri üç bin dinar olan üç pay bıraktı. Onlar
bunu dedesi Ahmed b. Yûsuf es-Sülemî ’den tevarüs etmişlerdi. Aynı şekilde arazi ve mal da bırakmıştı. Annemden başka vârisi yoktu. Mirasa musallat olan bir adam vardı.  Allah’ın yardımıyla bundan bir şey alamadı. Hepsini bana teslim etti. Ebu’l-Kasım en-Nasrâbâzî hac için hazırlık yapınca,
ben de hac için annemden izin istedim. Bunun üzerine bir payı bin dinara sattım. 366’da haccetmek amacıyla evden çıktım. Annem dedi ki: Allah’ın evine yöneliyorsun. Hafıza meleklerin yarın utanacağın bir şeyi sana yazmasınlar. en-Nasrâbâzî ile hangi köye uğradıysak, kalk, hadis dinleyelim, derdi. Onun şöyle dediğini duydum: “Hakk’ın işaretlerinden bir şey sana göründüğünde, onunla cennet veya
cehenneme yönelme! Bu halden döndüğünde de Allah’ın yücelttiğine saygı göster!”

Ebû Abdurrahman, erken bir dönemde şeyhlerinin yanında kitabet ve semaa başladı. Onun 333’te yani doğumundan sekiz sene sonra kendi yazısıyla Ebû Bekr, es-Sıbğî ’den yazdığı zikredilmiştir. Sonra azmini hadis ve tasavvufa yöneltti. Neysâbûr ’da döneminin şeyhleriyle karşılaşmış, sonra ilim talebiyle Irak , Rey , Hemedân , Merv ve Hicaz ’a seyahat etmiştir. Daha sonra 350 dolaylarında kitap yazmaya başlamıştır.

ez-Zehebî şöyle der: “Tasavvuf ilimlerinde 107 cilt kitap yazmıştır. Ehadîs-i  zebevî bablarını bir araya toplamıştır. Bunların dışında 300 cilt kitabı vardır. Bütün eserleri makuldür.”

Ebû Abdurrahman döneminin şeyhlerinden bir kısmına öğrenci olmuştur. Onlar da çoktur.

En tanınmışları şunlardır:

Büyük hafız Ebu’l-Hasan Ali b. Ömer ed-Dârekutnî ona sorular sormuş ve sözlerini bir araya toplamıştır. ez-Zehebî şöyle demiştir: “Sülemî’nin Dârekutnî’ye, ravi şeyhlerin halleri hakkında arifçe soruları vardır.”

Bu sorulardan bir kısmı yazma halindedir ve on altı varaktır.
İstanbul 3. Ahmed Kütüphanesi’nde korunmuştur. Bir kopyası Kahire’de Yazmalar Enstitüsü’nde, hadis ve ıstılahlar bölümünde 277 numarada kayıtlıdır.

Büyük İmam Muhammed b. Ali b. İsmail, Ebû Bekr el-Kaffâl eş-Şâşî de hocalarındandır. Kendi döneminin Şafiî şeyhlerindendir.

Dedesi (annebabası) İsmail b. Nuceyd ’den çokça rivayet etmiştir.

Sonra –ondan daha yaşlı olmasına rağmen- Abdulvahid b. Ahmed el-Hâşimî, Hilyetu’l-Evliyâ ve Tabakâtu’l-Asfiyâ kitabının müellifi büyük Hafız Ebû Nuaym el-Isfahânî , Ahmed b. Abdullah b. Ahmed’den rivayet etmiştir.

Ebû Abdurrahman’dan ilim almıştır. Pek çok kişi ona rivayet etmişlerdir. Bunların başında şunlar gelmektedir:

Şafiî fakihi, es-Sünen, Delâilu’n-Nübüvve, Menâkibu’şŞafiî gibi eserlerin müellifi Hafız Ebû Bekr el-Beyhakî , Ahmed b. el-Hüseyin , Ebû Muhammed el-Cüveynî , büyük Şafiî fakihi ve İmamu’l-Harameyn el-Cüveynî’nin babası Abdullah
b. Yûsuf .

er-Risaletu’l-Kuşeyriyye müellifi Ebu’l-Kasım el-Kuşeyrî, Abdulkerim b. Hevâzin.

el-Mustedrek ala’s-Sahîhayn, Târîhu Neysâbûr isimli eserlerin müellifi ve İbnu’l-Beyyi’ olarak meşhur olan el-Hâkim en-Neysâbûrî , Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah.

Ebû Abdurrahman 412’de, Şaban ayında Pazar günü Neysâbûr ’da vefat etmiştir. Cenazesine pek çok kişi katılmıştır.